วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน


                   แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็นสาระสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมหรือในด้านอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  และระดับชุมชนนั้น  มิใช่ของใหม่  แต่เป็นเรื่องที่พยายามทำกันมาหลายทศวรรษแล้ว  กระแสแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  เกิดจากปัญหาและความล้มเหลวในการดำเนินงานพัฒนาในอดีตซึ่งเน้นและให้ความสำคัญกับบทบาทของคนภายนอกชุมชน  โดยละเลยศักยภาพและความสามารถของคนในชุมชน  ทำให้การพัฒนาไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนนั้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย ดังนั้น จึงไม่มีการเคลื่อนไหวและหันมาทบทวนประสบการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาจึงทำให้ได้ข้อสรุปว่า  ประชาชนควรจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนานั้น  ประชาชนควรจะได้เข้าไปมีส่วนในการวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาทางออกด้วยตัวเขาเอง  ทั้งการตัดสินใจและประเมินผลด้วยตนเองว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร  (อรพินท์  สุทธิพันธ์.   2533 : 25)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น