วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความหมายของการมีส่วนร่วม


สำหรับแนวคิดการมีส่วนร่วม  (Participation )   นั้นมีมานานแล้ว  ถือเป็นหลักการพัฒนาแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยมนุษย์  ได้มีนักวิชาการและผู้รู้หลายท่านให้ความหมายไว้ดังนี้
  United  Nations  ( อ้างใน  สุพรชัย   มั่งมีสิทธิ์, 2535 )  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่า เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น ทำให้มีพลัง เริ่มตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางสังคมในการจัดการทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้า-หมาย และปฏิบัติตามแผนงานโครงการต่างๆ
  ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  (2524)  ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมคิด ริเริ่ม ร่วมพิจารณาในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง ซึ่งในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทนั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และต้องยอมรับโดยบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส และได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง

                         อมร  นนทสุต (2528)  ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง งานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอย 3 ประการ คือ องค์กรชุมชน กำลังคน และกองทุนต่างๆ
                         ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์ (2527)  ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นกิจกรรมที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพตามความจำเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม โดยประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาของตนเองด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
                         นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์ (2527)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง ความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำการ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ทำให้เกิดความรับผิดชอบในกลุ่ม
                         ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527)  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการที่รัฐส่งเสริมชักนำ และสนับสนุน ตลอดจนสร้างโอกาสในชุมชน บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์การ รวมถึงรูปแบบของอาสาสมัครต่างๆ เพื่อเข้ามาร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2 ความคิดเห็น:

  1. รบกวนขอบรรณานุกรมได้หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

    ตอบลบ
  2. เลขหน้า+บรรณาณุกรม ครับ

    ตอบลบ